[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Syndrom KulczykaSektor paliwowy

Syndrom Kulczyka?

Stronnicy po³±czenia Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN z Rafineri± Gdañsk± mówi±, i¿ po³±czony podmiot nie bêdzie mia³ monopolistycznej pozycji na polskim rynku gdy¿ nie ma ce³ na paliwa, st±d rynek jest otwarty na konkurencjê... Nie nale¿y siê dziwiæ w³adzom Orlenu (chocia¿ bêdzie to spojrzenie krótkowzroczne - w pewnym sensie odzwierciedlaj±ce d³ugo¶æ kadencji w³adz spó³ki), i¿ zabiegaj± o dominuj±c± pozycjê na rynku. Znacznie gorzej je¿eli chcieliby wcielaæ swoj± strategiê wszelkimi - w tym tzw. poza prawnymi - sposobami. Najgorzej za¶ o mechanizmach rz±dz±cych polsk± gospodark± ¶wiadczy³yby w tym przypadku pogl±dy osób odpowiedzialnych za prywatyzacjê sektora paliwowego to¿same z opiniami najwiêkszego uczestnika rynku i strony postêpowañ prywatyzacyjnych w sektorze.

Jak¿e odmiennie wygl±da sytuacja w krajach Unii Europejskiej. Ostatni przyk³ad - konieczno¶æ odsprzeda¿y stacji paliwowych przez BP w Niemczech, przy znacznie mniejszym udziale BP w rynku detalicznym w Niemczech ni¿ PKN Orlen w Polsce. BP zosta³ zobowi±zany do odsprzeda¿y stacji stanowi±cych 4% udzia³ w rynku tak aby docelowo posiada³ nie wiêcej ni¿ 22%. Natomiast PKN posiada ...40% udzia³ w rynku detalicznym, nie wspominaj±c, i¿ BP nie ma znacz±cej pozycji na rynku sprzeda¿y hurtowej, w sieci dystrybucji (ruroci±gi paliwowe) czy w przetwórstwie ropy w Niemczech.

Interesuj±ce, ¿e argumentów o otwartym rynku europejskim nie podzieli³ niemiecki urz±d antymonopolowy, czy¿by rynek niemiecki by³ mniej otwarty i mniej europejski ni¿ polski? I przede wszystkim - w ka¿dym obszarze rynku, BP ma mniejszy udzia³ w Niemczech ni¿ PKN w Polsce! Najwyra¼niej fantazja stronników PKN Orlen nie zna granic, czym¿e owa imaginacja jest podsycana...

Kilka osób, w tym nale¿±cych do najbogatszych ludzi w Polsce, na stworzeniu monopolu na rynku paliwowym chce powiêkszyæ swoje maj±tki. Premiê na rzecz tych osób zap³ac± miliony konsumentów, w tym w 80% to ludzie niezamo¿ni którzy zap³ac± tankuj±c paliwo, korzystaj±c z komunikacji lub nabywaj±c jakiekolwiek inne produkty.
Sytuacja przypomina inne zdarzenie, gdy g³ówni akcjonariusze upadaj±cej firmy ubezpieczeniowej wraz z kierownictwem spó³ki zaoferowali bezwarto¶ciowe akcje w publicznej ofercie. Kilka osób siê wzbogaca, kosztem tzw. publiczno¶ci.

Nasuwa siê pewna refleksja. W jêzyku polskim na okre¶lenie podstêpnego bogacenia siê osób kosztem innych ludzi s± odpowiednie s³owa. Jednak w dzia³alno¶ci lobbingowej nie u¿ywa siê tak prostych s³ów jak ob³uda, judaszowe srebrniki. Czy s³usznie, kogo i ku czemu to prowadzi? W wymiarze wieczno¶ci i wspó³czesno¶ci.

Panie Prezesie Orlenu

Czy widzi Pan ró¿nicê pomiêdzy globalizacj± a monopolizacj±? Przywo³uj±c procesy globalizacyjne, uwa¿a Pan i¿ PKN ORLEN w skali europejskiej nie jest du¿ym podmiotem i potrzebuje konsolidacji. Czy zna Pan prawo europejskie w zakresie konsolidacji? W ka¿dym kraju europejskim pomys³y takiej “konsolidacji” jak po³±czenie PKN z RG by³yby wprost wy¶miane. PKN jak najbardziej powinien uczestniczyæ w konsolidacji tyle ¿e z firmami operuj±cymi na innych rynkach, np. wêgierskim, austriackim, czeskim, etc.

W Pañskim ¿yciorysie brakuje wyszczególnionych osi±gniêæ na poszczególnych stanowiskach. Z pewno¶ci± takie osi±gniêcia by³y, na przyk³ad jako Dyrektora Generalnego Biura Podró¿y “LOT Ait Tours”(1986-91). W praktyce by³o to jedyne biuro maj±ce dostêp do przewozów lotniczych, taka komfortowa syuacja zapewne stwarza³a wiele mo¿liwo¶ci. Czy uwa¿a Pan, i¿ obecnie wszystkie biura podró¿y powinny siê po³±czyæ i oferowaæ jeden (najlepszy) katalog us³ug. Zyski z synergii by³yby w tym zakresie olbrzymie.

PKN ORLEN stwierdzi³, i¿ po³±czenie z Rafineri± Gdañsk± to korzy¶æ finansowa dla Skarbu Pañstwa, gdy¿ warto¶æ grupy paliwowej wzro¶nie o kilkaset milionów z³otych. Czy Pan podpisuje siê pod tym o¶wiadczeniem?

W krajach cywilizowanych lub rozwijaj±cych siê dzieli siê monopole przed ich sprzeda¿±. Zamiarem rz±dów jest sprzeda¿ kilku podmiotów za cenê ³±cznie znacznie ni¿sz± ani¿eli mo¿na by uzyskaæ ze sprzeda¿y jednego podmiotu monopolizuj±cego rynek. Czy znane s± Panu motywy takiego dzia³ania? Wydaje siê, i¿ Pañskie pogl±dy ekonomiczne s± bli¿sze pogl±dom Aleksandra £ukaszenki ni¿ Aleksandra Kwa¶niewskiego.

W stronê konkurencji

Najtañsze paliwa s± w Polsce w czê¶ci zachodniej, po³udniowej i wschodniej. Tam gdzie ORLEN musi siê liczyæ z konkurencj±. Najdro¿sze paliwa s± województwach ...pomorskim i ...mazowieckim - najbli¿ej rafinerii. Je¿eli polski rz±d jest zainteresowany wzrostem gospodarczym i niskim bezrobociem powinien przede wszystkim ukróciæ praktyki monopolistyczne. Ceny paliw ni¿sze o 5-10 groszy na litrze to kilkadziesi±t tysiêcy nowych miejsc pracy. Tylko niskie koszty mog± zapewniæ wzrost konkurencyjno¶ci polskich przedsiêbiorstw. Monopole paliwowe, telekomunikacyjne, energetyczne i inne to fundamentalne czynniki kryzysu gospodarczego. ■

Jaros³aw Sup³acz


¬ród³o: www.polandsecurities.com