[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

failure noticeHi. This is the deliver program at ustb.edu.cn.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.

rnwfl106@ustb.edu.cn
550 no such user here (eyou mta)


--- Below this line is a copy of the message.

Received: (eyou gateway send program); Sun, 08 Jun 2003 21:42:22 +0800
Received: from unknown (HELO rnwfl106) (unknown@218.13.250.240)
 by 202.204.60.21 with ; Sun, 08 Jun 2003 21:42:22 +0800
From: "rlinetd" <rlinetd@list.rcpt.to>
Subject: =?GB2312?B?VE+jurGxvqm/xry8tPPRp87Et6jRp9S6ytUh?=    22:18:53:
To: rnwfl106@ustb.edu.cn
Content-Type: text/html;charset="GB2312"
Sender: rlinetd <rlinetd@list.rcpt.to>
Reply-To: panyue1999@sina.com
Date: Sun, 8 Jun 2003 22:18:54 +0800
X-Priority: 4
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 5.50.4133.2400

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=gb2312">
<META content="MSHTML 6.00.2800.1170" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY>
<P><FONT color=#008000>×𾴵ı±¾©¿Æ¼¼´óѧÎÄ·¨Ñ§Ôº»áÔ± </FONT></P>
<P><FONT 
color=#008000>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<STRONG>ÄúºÃ£¡</STRONG></FONT><FONT 
color=#008000>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </FONT></P>
<P><FONT color=#008000>&nbsp;<STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></FONT><FONT 
color=#008000><STRONG>ÔÚÖøÃûÉÌóÍøÕ¾ÖÐ<FONT 
color=#0000ff>ÇáËÉÑ°ÕÒÂò·½ÓëÂô·½</FONT>µÄÁªÏµ·½Ê½£¨¹«Ë¾¡¢µç»°¡¢´«Õæ¡¢ÁªÏµÈË¡¢Óʼþ¡¢µØÖ·µÈ£©£¬°ÑÎÕÉÌ»ú,²¢¼´Ê±ÓëDZÔÚ¿Í»§È¡µÃÁªÏµ£¬ÊÇ×îÓÐЧ¡¢×î¿ì½Ý¡¢×îµÍ³É±¾µÄÓªÏú·½·¨¡£</STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#008000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
Ö»Ð輸·ÖÖÓ£¬ÉÌÖǵç×ÓÉÌÎñÈí¼þ¿É½«²úÆ·»òÏîÄ¿ÐÅÏ¢ÔÚ1000¶à¼Ò¹©ÇóÐÅϢƽ̨·¢²¼¡¢°¢Àï°Í°ÍµÈ2036¼ÒÍøÕ¾ÖÐËÑË÷DZÔÚ¿Í»§¡£ÒÔ×îµÍµÄ³É±¾¡¢ÓÃ×î¹ãµÄ×ÊÔ´¡¢´´×îºÃµÄЧÒæ.Èí¼þ×¢²áºÅ£ºÉîÛÚDGY-2002-0321</STRONG> 
</FONT></P>
<P><STRONG>&nbsp;</STRONG>&nbsp;<STRONG>&nbsp;<FONT 
color=#c0c0c0>&nbsp;</FONT><FONT color=#008000>ÁªÏµÈË:ÍõС½ã ³ÂÏÈÉú&nbsp; 
</FONT></STRONG><FONT color=#008000><STRONG>×ÉѯQQ:39398668 3203821 
33669329&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT 
color=#ff00ff>»¶Ó­Ë÷È¡Óû§ÃûÓëÃÜÂë</FONT></STRONG></FONT></P>
<P><FONT color=#008000><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<FONT color=#ff0000> 
</FONT><FONT color=#0000ff size=4><FONT 
color=#008000>ÉÌÖǵç×ÓÉÌÎñÈí¼þ</FONT>³ÏÕ÷¾­ÏúÉÌ!</FONT><FONT 
color=#008080><STRONG>&nbsp;<FONT 
color=#008000>ÇëÖ±½Óe-mailÎÒÃÇ»òÔÚÏß</FONT></STRONG></FONT><FONT color=#008000>MSN: 
</FONT><A href="mailto:webpost2@hotmail.com";><STRONG><FONT 
color=#ff00ff>webpost2@hotmail.com</FONT></STRONG></A><STRONG><FONT 
color=#ff00ff>&nbsp;</FONT></STRONG></STRONG></FONT><STRONG><FONT 
color=#008080>&nbsp;</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#008080></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P><STRONG><FONT color=#008080>&nbsp;&nbsp; 
Óô«Í³µÄÓªÏú·½Ê½,Ãæ¶Ô¾ºÕù¶ÔÊÖ,¿à¿àÕõÔú,ÒÑÏԵò԰×ÎÞÁ¦.Äú»¹ÔÚµÈʲô?</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#008080>&nbsp;&nbsp; 
·¢Õ¹²ÅÊÇÓ²µÀÀí,ÉÌÖǵç×ÓÉÌÎñÈí¼þ,×îרҵµÄµç×ÓÉÌÎñ·½°¸.ÊÇÄú×îÃ÷ÖǵÄÑ¡Ôñ!!</FONT></STRONG></P>
<P><STRONG><FONT color=#008080></FONT></STRONG>&nbsp;</P>
<P><U><FONT color=#0000ff>Èç¹ûÕâ·âÓʼþ´òÈÅÁËÄú£¬ÎÒÃǸе½ºÜ±§Ç¸£¬ÓʼþÍ˶©ÇëEmailÖÁÈçϵØÖ·£º<A 
href="mailto:panyue@panyu.gd.cn";>panyue@panyu.gd.cn</A></FONT></U><A 
href="mailto:wong@66183.com";></A></P>
<P><STRONG><FONT 
color=#008080>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</FONT></STRONG></P></BODY></HTML>
ÉÌÖǵç×ÓÉÌÎñÈí¼þÉÌÎñ×Éѯ<br>