[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

亚太研究会企业需求调查表Èç¹û±¾Óʼþ¸øÄú´øÀ´²»±ãÖ®´¦£¬¾´ÇëËæÊÖɾ³ý¡£

 

ÎÒÃÇÖ»¹ØÐÄÁ½¸öÎÊÌ⣺

Ò»ÊÇ¿Í»§ÐèҪʲô£¬¶þÊÇÎÒÃÇÔõÑùÂú×ã¿Í»§¡£

 

ÑÇÌ«Ñо¿»áÅàѵ×ÉѯÐèÇóµ÷²é

 

   Ç뽫¸½±íÌîдºóµçÓÊ»ò´«ÕæÖÁÎÒÃÇ£¬Ä㽫Ãâ·Ñ³ÉΪ¡¶ÉîÛÚÊÐÑÇÌ«Ñо¿»á¾­ÀíÈ˾ãÀÖ²¿¡·»áÔ±£»

·²ÑÇÌ«Ñо¿»á¾­ÀíÈ˾ãÀÖ²¿»áÔ±£¬ÏíÓÐÖî¶àÃâ·Ñ²Î¼Óר¼ÒɳÁú½²×ù¡¢Åàѵ°à¡¢ÑÐÌÖ»áµÄ»ú»á£¬ÏêÇé´ýÎÒÃÇÊÕµ½»Ø¸´Ê±½«µçÓʸøÄã¡£

ÁªÏµ·½·¨£º

µç»°£º0755¡ª82983357  82983367      ´«Õ棺0755-82983072

ר¼ÒÈÈÏߣº13823394596 

Http://www.glpx.com  E-mail:hcc@gongying.net   ºÎС½ã  ³ÂÏÈÉú

 

 

 

 

Attachment: ̫.doc
Description: Binary data